Blog / Productiviteit

Klaar voor de Woo met xxllnc

Op 5 oktober werd in de Eerste Kamer eindelijk gestemd over de Wet Open Overheid (Woo). De in 2012 in voorbereiding genomen initiatiefwet werd door een meerderheid van de Eerste Kamer aangenomen. Grofweg gesteld is het doel van de Woo het transparanter maken van de verschillende overheden, zoals gemeenten en provincies, maar ook de rijksoverheid. Dit zal moeten gebeuren door actieve openbaarmaking van documenten in een tal van categorieën, waaronder convenanten en adviezen van adviescolleges. Het is de bedoeling dat de wet 1 juni 2022 in werking zal treden. Bij xxllnc hebben we de ontwikkelingen omtrent de Woo, gedurende de afgelopen jaren, nauwlettend in de gaten gehouden, zodat we u nu optimaal kunnen ondersteunen bij implementatie van de Woo in uw organisatie en haar processen.

Klaar voor de Woo met xxllnc

Zoals gezegd moet na invoering van de Woo een groot aantal documenten actief geopenbaard worden. Dit moet gebeuren middels publicatie op het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI).

De informatiecategorieën voor publicatie zijn:
 • Wetten en andere algemeen verbindende voorschriften
 • Ingekomen stukken van de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal, provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen. Tenzij deze betrekking hebben op door de regering vertrouwelijk aan de Staten-Generaal verstrekte informatie of wanneer deze betrekking hebben op individuele gevallen.
 • Vergaderstukken en verslagen van de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal en hun commissies, provinciale staten, gemeenteraden, algemene besturen van waterschappen, algemene besturen van openbare lichamen, besturen van bedrijfsvoeringsorganisaties en gemeenschappelijke organen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en hun commissies.
 • Agenda’s en besluitenlijsten van vergaderingen van de ministerraad, gedeputeerde staten, colleges van burgemeester en wethouders, dagelijkse besturen van waterschappen en dagelijkse besturen van openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
 • Adviezen van adviescolleges of -commissies alsmede van andere externe partijen indien die om advies zijn gevraagd.
 • Convenanten
 • Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of de verantwoording van die uitvoering.
 • Verplichtingen tot verstrekking van subsidies, anders dan met een beschikking.
 • De inhoud van schriftelijke verzoeken, schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie.
 • Onderzoeksrapporten die op verzoek van een bestuursorgaan ambtelijk of extern zijn opgesteld, maar geen onderdeel vormen van de uitvoering van de taak van dat bestuursorgaan. Het gaat hierbij met name om onderzoeksrapporten die voornamelijk uit feitelijk materiaal bestaan die betrekking hebben op de wijze van functioneren van de eigen organisatie of op de voorbereiding of de evaluatie van beleid, inclusief de uitvoering, naleving en handhaving.
 • Beschikkingen
 • Schriftelijke oordelen in klachtprocedures als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Persoonsgegevens anonimiseren

In veel van deze documenten bevinden zich persoonsgegevens die niet gepubliceerd mogen worden en dus moeten worden geanonimiseerd. Dit zal ongetwijfeld zorgen voor enorme toename in de werklast voor de diverse betrokken organisaties. Voor de publicatie al deze documenten nazoeken op persoonsgegevens en anonimiseren kan een tijdrovende en kostbare zaak zijn. Zeker met het gegeven dat veel overheidsorganisaties nog niet beschikken over deugdelijke software waarmee persoonsgegevens worden gevonden en vervolgens veilig kunnen worden geanonimiseerd. Daarnaast is het niet altijd duidelijk welke persoonsgegevens wel of niet moeten worden geanonimiseerd, met in achtneming van de uitzonderingsgronden. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of moet worden overgegaan tot het publiceren van persoonsgegevens van bepaalde ambtenaren of functionarissen die voor een gemeente werken. Niet elke ambtenaar speelt een even grote rol in het publieke domein, waardoor bij de afweging: publiceren of anonimiseren, rekening gehouden moet worden met de ‘publieke exposure’ van de betreffende ambtenaar. Dit betekent dat naarmate een ambtenaar meer bij het publiek bekend is, zijn persoonsgegevens minder bescherming genieten.

Voor deze drie vraagstukken heeft xxllnc dé oplossing;
 • Met behulp van onze intelligente anonimiseringssoftware kunnen gebruikers gemakkelijk zelf in staat gesteld worden om persoonsgegevens op een efficiënte wijze te anonimiseren. De documenten zijn hierna gegarandeerd geanonimiseerd, waardoor u op dit gebied geen risico loopt op datalekken en eventuele boetes.
 • Als het anonimiseren van een grote hoeveelheid documenten een te grote belasting is voor uw organisatie heeft u de mogelijkheid dit uit te besteden aan xxllnc, middels ons Anonimiseren-as-a-service
 • Naast onze software-oplossing hebben we ook de nodige expertise in huis om uw organisatie te kunnen ondersteunen bij de implementatie van de Woo en bijvoorbeeld het maken van afwegingen omtrent publicatie en de te anonimiseren persoonsgegevens.

Bent u benieuwd op welke wijze xxllnc uw bedrijf verder kan ondersteunen tijdens deze voorbereidingsfase op de Woo binnen uw organisatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gebruik vandaag nog jouw eerste applicatie..