Blog / Productiviteit

Anonimiseren bij een ontruimingsvonnis

In 2009 sloot een huurder een huurovereenkomst met een woningcorporatie in Groningen. In 2017 heeft de voorzieningenrechter besloten dat de huurder de woning moet ontruimen en ter vrije beschikking dient te stellen aan de woningcorporatie. Vervolgens heeft in 2019 een kantonrechter de huurovereenkomst ontbonden en de huurder veroordeeld tot ontruiming. Tot nu toe was er gewoon sprake van een ontruimingsvonnis, zoals deze wel vaker wordt uitgesproken. Wat deze zaak echter interessant maakt is het gegeven dat de huurder een civielrechtelijke procedure heeft aangespannen tegen de woningcorporatie, omdat deze in strijd gehandeld zou hebben met de AVG.

Anonimiseren bij een ontruimingsvonnis

De huurder eiste dat het de woningcorporatie werd verboden haar persoonsgegevens te verspreiden aan derden, zoals medehuurders, de selectiecommissie Groninger woningcorporaties en WoningNet. De woningcorporatie zou het niet-geanonimiseerde ontruimingsvonnis uit 2017 hebben overlegd in een procedure tegen een andere huurder. Ook heeft de woningcorporatie een - tegen de overleden vader van de huurder – gewezen vonnis niet-geanonimiseerd in het geding gebracht. De woningcorporatie droeg aan dat een uitspraak van een rechter, dus ook een ontruimingsvonnis, openbaar is, tenzij in de wet een uitzondering is opgenomen. De woningcorporatie geeft aan van mening te zijn een redelijke grond te hebben gehad om de gegevens toch te gebruiken. De huurder zou haar privégegevens immers zelf naar voren hebben gebracht in een openbare procedure, waarna deze zijn opgenomen in het vonnis.

Terinzagelegging en anonimiseren

De klacht van de huurder aangaande het openbaar maken van een tegen haar overleden vader gewezen vonnis werd door de kantonrechter buiten beschouwing gelaten. De huurder had volgens de rechter verzuimd om toe te lichten waarom het verwerken van de persoonsgegevens van haar vader door de woningcorporatie onrechtmatig zou zijn. Het is niet gebleken dat de huurder een belang heeft bij dit oordeel.

Beide partijen waren het met elkaar eens dat het overleggen van een niet-geanonimiseerd vonnis in een andere procedure valt onder het begrip verwerken van persoonsgegevens. In het korgedingvonnis staan immers haar naam en adres genoemd. Artikel 4 van de AVG ziet het verspreiden van persoonsgegevens als een wijze van verwerking. Artikel 6 van de AVG bepaalt dat verwerking van persoonsgegevens alleen is toegestaan indien aan een van de voorwaarden die genoemd worden in datzelfde artikel is voldaan, bijvoorbeeld omdat betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven. De kantonrechter gaf aan dat het zo mag zijn dat de persoonsgegevens van de huurder zijn neergelegd in een eerder openbaar uitgesproken vonnis, maar dat hieruit niet mag worden afgeleid dat de huurder toestemming geeft voor verdere verspreiding van haar persoonsgegevens. De kantonrechter gaf verder aan dat om deze reden vonnissen altijd in geanonimiseerde vorm worden gepubliceerd op rechtspraak.nl. Het zonder haar toestemming publiceren van de persoonsgegevens van de huurder is daarmee onrechtmatig en in strijd met de AVG. De kantonrechter willigt de eis van de huurder in en verbiedt het de woningcorporatie om de persoonsgegevens van de huurder verder te verspreiden aan derden.

Deze casus illustreert nog maar eens hoe ingewikkeld het voor veel mensen en organisaties is om compliant te zijn aan de AVG en om het anonimiseringsproces zorgvuldig te doorlopen. Bij xxllnc bieden we dé oplossing voor het anonimiseren van persoonsgegevens. Ons doel is het leveren van het effectiefste antwoord op de vraag: Hoe deel of publiceer ik documenten die persoonsgegevens bevatten op een wijze die compliant is aan de privacywetgeving? Met behulp van de software van xxllnc kunnen gebruikers zelf in staat worden gesteld om persoonsgegevens op een efficiënte wijze te anonimiseren. Onze software maakt gebruik van Artificial Intelligence technieken, zoals Natural Language Processing en valt naar eigen voorkeur te configureren. Door het instellen van bepaalde regels of sjablonen kunnen veelgebruikte (standaard)documenten op uniforme wijze worden geanonimiseerd. Mocht u interesse hebben in onze efficiënte oplossing, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gebruik vandaag nog jouw eerste applicatie..